Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus)
Filename: STKI107EOS1D-7F9G0219.jpg
Swallow-tailed Kite