White-throated Sparrow (Zonotrichia albicollis)
Filename: WTSP108EOS1D-7F9G1411.jpg
White-throated Sparrow